Spolkové záležitosti

2000

Snad a  pro mnohé zájemce těchto stránek  bude jistě vhodné k seznámení  o tom,  jak a proč se vyskytuje pojem:   Patrónky !  To bylo tak, že v roce 2000,  při jednom soutěžním pořadu (Dobříšský Pacifik)  bylo potřeba nacvičit  nějakou trampskou píseň. Nu a tak za pomoci  moji kytary a lahodných hlasů  trojice "odrostlých děvčat" Eva Jarolímková, Věra Pechmanová a Růženka Kubátová  jsme si zazpívali a také zvítězili ! Proto, po to velikém úspěchu bylo nutno  pokračovat.  Nutno zde podotknout, že jsme "vznikli" pod patronací  zdejšího  Okrašlovacího  spolku . A zcela  určitě to byla Eva Jarolímková , která  si vzala za "povinnost"   se o tento spolek postarat jak v náplni, tak při uskutečňování  dalšího  hostování - nácviky hudebních scének. čímž ale  vznikla i větší náročnost.  Pomohl nám a  to hlavně, manžel RůženkyKubátové - PEPÍK. Rovněž já jsem využil pozvat další a zařadit je tím do různých estrádních pořadů (Barevná neděle, Sousedské posezení, Odpolední čaje  apod..   Nu a tak   vznikaly  ty  další zábavné pořady a kabarety, čímž jsme pak  také  mohli pomáhat a vytvářet dobrou náladu u mnohých dalších organizací, jako třeba v  Domovech důchodců,   ale to  vše organizování  bylo diky snahou  a píli, kterou této skupině  nejvíce věnovala shora zmiňovaná Eva Jarolímková.......(ale čtěte, prosím(!) dále )  :

2013

 
Možná, že nastane úvaha proč tohoto  článku a  v těchto  místech ..........?, ale jednak proto, že opět by chtěl tento spolek "Patrónek"  se angažovat k takové formě zábavných kabaretů, jež byly minulostně přijímány a tato forma pobavení je určena právě tou starší generací . Proto na schůzi Okrašlovacího spolku MIrek Procházka sdělil, že má zájem  "neochuzovat"  publikum  jen  v  motivu  pouhých "tancovaček" , ale že by  "Patrónky"  měly pokračovat i nadále v dřívějším  duchu  a pojmům takovéto kabaretní zábavy.  (...... možná i za "pomoci"  členů  OSD i DISKu) . Ovšem  právě proto,  to sdělení  budoucího  motivu  "Patrónky opět v akci" (aneb) :
 "Když jsme se tak sešli, kamarádi,,,".

momomomomomomomomomomomomomomomomopm

2014 - 2015

Byť poněkud pozdě, tak přece jen se v našem spolku došlo k úsudku o přecenění našich sil a hereckých indispozicích, když jsme povolili nácvik náročné hry ( také hlavně pro místní publikum) "ZLOČIN NA POŠTĚ" . Na takové hercké role ani nemáme ! Proto  jsme ani nemohli tuto hru zařadit do chytané festivalní přehlídky. Došlo sice  záměně "ZÁBAVNÁ S.H O W."  (také ne divadelního žánru), ale pokud si má náš soubor sebekriticky přiznat, tak i v těchto místech jsme byli nuceni využít nabídku takových herců-komiků (a i zpěváků), aby se pobecenstvo pobavilo.  O Nechme však úvah a nechme se přesvědčit, jak dokážeme (a vůbec jestli vůbec umíme)  sehrát a kým,  to klasické ochotnické a české divadlo!
MOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOM

2015

....... a kdo začne cvičit novou hru a která to bude, tak se opět dozvíme (bohužel zase na " poslední chvíli ") až při zářijovém setkání a snad již budeme znát i jakousi "uměleckou komisi", která nám posvětí do čeho bychom se měli jako spolek pustit, na co máme možnosti a s jakými herci, aby totiž nedocházelo pak k různým rozkolům a rozvratům, jïmiž jsme byli postiženi a to zřejmě v tom  "novátorském hnutí" !
My, staří kornouti  to odmítáme a snad proto, že jsme v minulosti ( a to dosti) jistě toho dobrého, pro vás publikum, rádi sehráli.
Prosíme o  n u t n é   vyjádření těch členů a to k návrhu Evy Wulfové (Jarolímkové), kteří by chtěli  sehrát  divadelní hru: "Výlet pana Broučka mezi Indiány" a to v Obecnici ( konec května 2015) , pak sdělte a informujte se u Ivana Sutnara. Akce je benefikčního záměru na podporu lékařských výdajů pro malé děcko, které s touto nemocí přebývá i s  rodiči právě v  obci-OBECNICE.  Proto ta otázka pro spolek:  Chcete pomoci.....?
*************************************************************************************
A také  ještě i  další  žádost od  a to pro ty, kteří by si rovněž chtěli sehrát tuto divadelní hru  " Výlet pana Brouček mez Indiány" v sobotu 22. 8. 2015   a to ve Světcích (okres Jindřichův Hradec). Kdyby nebylo zájmu, pak  je možno sehrát i další hru: "V tichém domě na Čertovce".  Obě tyto hry by se měly sehrát v rámci oslav 750 letého výročí od založení obce  SVĚTCE.

**********************************************************************************

Bohužel další  smutné sdělení !  Nacvičovaná hra (v režii Ivana Sutnara) "ZLOČIN  NA  POŠTĚ" ,  bohužel  NEBUDE  SEHRÁNA !  Tím ani nebude  zařazena  mezi  hry X. Festivalu ochotnických divadel !  Zároveň ale sdělení, že dvojice nových režisérů (Irena Tomíšková a Vladimír Kůrka), zvou veřejnost na zábavnou show.  Proto je toto  předběžné sdělení již jako pozváním  na námi pořádaný  jubilejní  X. Festival  ochotnických divadel - Dobříš (18.-23. 5. 2015) ,kde tato  zábavná  S.H.O.W.  zastoupí  náš spolek . Upřímně  z v e m e  !

****************************************************************************

22. 4. 2015 na mimořádné členské schůzi požádal stávají předseda Čeněk BRABEC  o uvolnění z funkce  z vážných rodinných důvodů. Proto byl novým předsedou navržen a také v naprostou většinou schválen nový předseda : ing. Vladimír ŠPRUNGL. S poděkováním za důvěru funkci přijal a také nastínil, čímž také přijmul, že v nejbližším termínu (t.j. asi po 14 dnech) bude svolána další schůze, a tam nastíní nové  vedení a tím i   složení  spolku, které bude směřovat  v dalším čase, po umělecké stránce,  o smyslu ochotnického divadla.

 Dosud stávající jednatel  Ivan SUTNAR seznámil spolek s programem nastávajícího X. Festivalu.  Bude, s takto ustáleným programem, sdělen i v místech webových stránek. Také byla sdělena situace ohledně o pomoc (E. Wulfová-Jarolímková a Mirek Procházka) a to pro uskutečnění divadelní hry, nebo kabaretu v Obecnici a pak přenechat výtěžek  vstupného (jako charity) pro tamní nemocné děcko. Další úvahy se ponechávají  v řešení spolku.  Také je nutným(?) prý řešení (Mirky Brané) k možnosti sjednocení dalších lidí k myšlence ochotnické činnosti. Mirek Procházka podotkl, že dle Stanov má každý právo vstoupit !  Rovněž tak i odstoupit !  Nakonec k tomu již  přece došlo i v minulosti, když "díky"  naší dorůstající mladé generaci mohl  vzniknout současný soubor FRK .

(můžete se na těchto stránkách přesvědčit  (2010) , kdy za tehdejší režie Martina Zajíčka hrou :  "Lakomec" (naše skupina KRUŽNICE)  se pak mladí členové rozhodli, že chtějí kráčet "jinou cestou..........", ale zase nic nebrání v cestě opětného vstupu!   V této myšlence byla (již v minulosti)  tato  divadelní společnost (DISK) takto tvořena a chápána.

Také je nutno poznamenat, že spolkem byla projevena žádost o znovu doplnění některých postav a tím k znovu uvedení hry "V tichém domě Na Čertovce". Možná, že se někdo podiví proč doplnění některých postav, ale přece jen se na našem spolku projevila ona náhlá účast nově vznikající skupiny 263 01 a tím i ztráta některých rolí. Nevadí začneme znovu a uvidíme jak se nám podaří .....!

*****************************************************************************************

Velmi  smutnou  zprávou  jsme nuceni v tato místa sdělit , že náš spolek DISK  opustil  dne  25. dubna  2015 , jeden  ze  zakládajících členů   tohoto spolku   JIŘÍ  P R O C H Á Z K A  .   Zemřel po dlouhé a vleklé nemoci  ve věku  71 let.

Snad malou útěchou pro nás další členy z tohoto spolku bude, že se po jeho životní cestě a tím na  odpočinku setká i s dalšími našemi kamarády a přáteli a to  : Evou PRŮŠOVOU, Jiřinkou NOVOTNOU, Maruškou PAUKERTOVOU, Františkem NĚMCEM, Ivanem SEMANČÍKEM .

Č E S T     J E J I C H    P A M Á T C E  !

***************************************************************************** 

Nevím proč to sem (právě v těchto chvílích) vkládám, ale zřejmě po té (mé více jak sedmdesatileté) zkušenosti a  navíc  bez  "maturitního"  vzdělaní, ale zcela možná ( a to určitě), jak se mi jeví součastnost  pro lidštější porozumění ! Myslím tím  (s ohledem na předchozí řádek) , možná že  cítím  jakousi chladnost a  "odcizování se"  ! Pokud by to měla být jakási "modernostní nutnost"  sloužící  k  modernímu životu,  pak bych si  raději  zvolil tu minulostní dobu, byť  bych měl třeba  si vyvstát  i tu "frontu na banány" ..........( bohužel, že  teď tu máme ty "kytřejší") , kteří  vědí..................?
Toto mé prohlášení číním  ze srdce, ale přeji si zlepšení !  A   to s tím divadelnickým pozdravem: (upraveným)  NEZLOMTE   SI  VAZ  !

momomomomomomomomomomomomomomomomom

2016

Tento rok se přece jen (snad) započal nácvik  hry "OKÉNKO"  s novým jak přeobsazením za nové režie a tím i v úpravě  Mirkem Procházkou.
HLAVNĚ  VŠAK,  ŽE  JSME  ZAČLI !

******************************************************

2017

Po mnoha letech a to od let r. 1968 a 1969 byl letos a to 4. března  organizován již III. divadelnický ples, ve kterém v režii Evy Jarolímkové se mohli s účastí být nápomocni i další členové spolku.
13. - 19. května  jsme opět organizovali již 12. Festival divadelních ochotníků. Pochopitelně, že velká organizační pomoc přišla od samotné principálky Evy Jarolímkové a jistě i další pomohli s ochotou a tak všem díky a veřejnosti za účast !
Také nutno připomenout, že tento festival byl také zastoupen účastí naší hrou v režii Táni Staffové a sice  "Postel pro Anděla, aneb všude lítá peří" !  Hra se nejen velmi zdařila, ale také bylo možno zahostovat i na dalších scénách. I tam bylo projeveno mnoho díků s projevem značného potlesku !
17. října tohoto roku byla svolána Valná hromada (což je prakticky výroční členská schůze) a na ní Ivan Sutnar s nově vypracovanámi STANOVY  (ne s novelizací) a tak volbou na další období byla zvolena  nová principálka pí Lenka KROUŽECKÁ  a  také nově ustanovená správní rada, která by měla nahradit bývalou tzv. uměleckou komisi.

**************************************************

2018