Stanovy

20.04.2015 08:46

S t a n o v y

dobříšského divadelního spolku „ KRUH “

( Občanské sdružení dle příslušných ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. )

****************************************************

Schváleno:                                                                                                                                                                                     

 

 

 

1./   Jméno a sídlo :

Spolek je občanským sdružením s názvem :  Dobříšský divadelní spolek Kruh  (dále jen  DISK ), který svým posláním a to nejen v regionální působnosti města Dobříše, bude také  ve svém případném hostování sloužit k dobré reprezentaci tohoto města a tudíž i k nápomoci a  spolupráci zdejšímu Kulturnímu středisku.           Domovská adresa je shodná se zdejším Kulturním domem :   Mírové nám. č.p. 68  -  263 01 Dobříš.                  S t a t u t á r n í m   orgánem  a to všech věcech jednání  je určeno  zvolením funkce předsedy spolku

Památečním dnem pro DISK by  mělo  být 26.prosinec, neb v tento den r. 1955, by dán veřejnosti k dispozici nově upraven zdejší Kulturní dům a na jeho počest byla pro veřejnost sehrána tehdejším divadelním spolkem, zpěvohra „V tichém domě na Čertovce, v režii  p. Mirka Beneděly  ( t.č.  ředitel Osvětové besedy - Dobříš)

2./  Účel :

Účelem  DISKu  je provozovat a získávat pro ochotnickou divadelní činnost občany nejen z města, ale i z okolí  a přispívat tak k obohacování kulturní činnosti a to i na úrovni podobných společenských aktivit.                   DISK je apolitický a tudíž jeho činnost není a nebude ovlivňován žádnou politickou stranou, seskupením, či podobným hnutím.                                                                                                         

3./ Jmění spolku :   

Přestože se jedná o neziskovou organizaci, přesto vznikne při ustanovení tzv. Z á k l a d n í   jmění (kmenové), kterého se v čase ustanovení spolku  uvede v počinku DISKu  a jež  pochází z výtěžků dosavadní činnosti .    Toto jmění Hotovostní  bude  spravováno  osobou ve funkci pokladníka a  veškeré finanční /příjmy – výdaje) budou vedeny v Pokladní knize . Většinová část tohoto hotovostního jmění  bude ukládána na BÚ a to dle rozhodnutí výboru spolku a přístup k tomuto jmění  mají pouze osoby ve  funkci předsedy a pokladníka, kteří  také s tímto jměním disponují na základě důvěry a rozhodnutím členských schůzí a Valné hromady, jakož také rozhodnutím, usnesením z jednání výborové schůze.

Zdrojem příjmu  n e b u d o u  žádné členské příspěvky, neb za ochotnickou činnost, která je hlavním důvodem vzniku tohoto spolku , je proto logickou  úvahou ta skutečnost, že členové spolku si  přece nebudou platit za svoji zájmovou - uměleckou činnost, kterou chtějí věnovat veřejnosti.

4./ Členstvo spolku :

Členové DISKu  mají právo  o  vstupu, či ukončením  svého  členství na základě svého rozhodnutí a mají právo se účastnit všech schůzí s DISKem se  pojící.  Členské schůze se svolávají dle potřeby spolku a to alespoň 1x v cyklu  jednoho ročního období. Tyto schůze jsou nejvyšším orgánem spolku ! Naprostou samozřejmostí je, že členové jsou povinováni k respektování všech rozhodnutí, které byly stanoveny a schváleny  většinového podílu  členstva. 

 5./  Valná hromada spolku :

a./ Je nejvyšším orgánem DISKu ! Svolává se 1x v roce a to vždy ve čtvrtém (zimním) ročním období. Pouze při mimořádně nutných záležitostí může být  změněn tento termín !

b/  Valnou  hromadu řídí stávající předseda, v případě nepřítomnosti pověřený člen z výboru DISKu.

c./ Na valné hromadě bude členstvo srozuměno souhrnnou zprávou o aktivitách za uplynulý rok , jakož bude poskytnuta  souhrnná zpráva o hospodaření, týkající se rovněž tohoto ročního období !

d./  Bude provedena volba o potřebném počtu nového výboru ve složení: předseda  +  pokladník  +  další tři                  členové výboru .  

e./ Valná hromada může rozhodovat pokud se do doby hlasování dostaví alespoň 50% z celkového počtu členu DISK. Pokud by tomu tak nebylo, počká se ještě 30 min. od zahájení a po uplynutí této doby se může hlasovat na základě  účasti přítomných členů a k schválení dochází při většinovém odsouhlasení! Proto předsedající     se   n i k d y  neúčastní hlasování a jen v případě nerozhodnosti se svým hlasem přikloní k té části, kde uzná ve svém postavení potřeby schválení!  S hlasem rozhodujícím může kterýkoliv  člen  řešit vše na členské schůzi, či  Valné hromadě!

f./ Mimořádná valná hromada se může uskutečnit pouze tehdy, pokud  výboru spolku bude o konání této mimořádné  členské schůze předložena „petice“ podepsaná 2/3 většinou z celkového počtu členstva !

 g./  Valná hromada,  jako jediný orgán tohoto spolku, může provádět doplňování Stanov spolku a také svým rozhodnutím může nechat projednat i případná   z á n i k   spolku.                                                                          Tato  záležitost se však může projednávat na základě  předešlého  písemného  vyrozumění  a  to  všem  členům   spolku ! S hlasem rozhodujícím může kterýkoliv  člen  řešit vše na členské schůzi, či  Valné hromadě! Mimořádná valná hromada se může uskutečnit pouze tehdy, pokud  výboru spolku bude o konání této mimořádné  členské schůze předložena „petice“ podepsaná 2/3 většinou z celkového počtu členstva !

6./  Výbor spolku :

Protože spolek je veden a spravován vybranými a zvolenými členy, schází se 1x v měsíci.  Těchto schůzí se Výbor počíná svoji činnost hned po svém zvolení. Na  prvé schůzi  zvolí předsedu spolku a další potřebné funkce. K platnému usnášení spolku při všech dalších výborových schůzí je třeba, aby kromě předsedy, či  pokladníka  byl přítomen alespoň jeden ze tří dalších členů DISKu .

 Výbor řídí věci spolku, pokud nejsou vyhrazeny Valné hromadě, přijímá členy, ale nemůže je vyloučit, spravuje spolkové jmění, vyřizuje běžné záležitosti , jakož jedná ve věcech rozhodnutí Valné hromady a členských schůzí. Pečuje o to, aby účel a zájmy spolku byly co nejúčinněji prováděny a chráněny. 

Výbor se schází dle potřeby spolku, nejméně však jednou za čtvrt roku, ale vždy s vědomím všech  členů daného  výboru.                                                                                     

Při samotném jednání a v nutných záležitostech výbor spolku rozhoduje  hlasováním a o způsobu, či  formě se rozhodne výbor spolku samotný. Předsedající hlasuje pouze tehdy, pokud  ve věci  hlasování dojde k nerozhodnosti . Pak  svým hlasem  r o z h o d n e   !   

S hlasem rozhodujícím může kterýkoliv  člen  řešit vše na členské schůzi, či  Valné hromadě! Mimořádná valná hromada se může uskutečnit pouze tehdy, pokud  výboru spolku bude o konání této mimořádné  členské schůze předložena „petice“ podepsaná 2/3 většinou z celkového počtu členstva !

 7./ Přehližitelé účtů : (revizoři)

Přezkoumávají hospodaření spolku, zkoumají spolkové knihy, archiv i inventáře (závady písemně vyhotoví a sdělí výboru) za uplynulé období týkajícího se správního roku a členové v počtu tří osob se volí v těsném období, kdy je o tuto kontrolu a v té dané věci  p o ž á d á n o  !                                                                         V tomto zastoupení  n e s m í   být nikdo zvolen, pokud by byl jedním  z členů výboru spolku !

8./ Zánik spolku:

K zániku spolku může dojít usnesením Valné hromady svolané s tímto   j e d i n ě   možným jednacím předmětem na základě písemným pozváním, ale   také  nejméně ve lhůtě 14 předchozích dnů před konáním této Valné hromady.                                                                                                                                               K platnosti usnesení je třeba přítomnosti dvou třetin z přítomnosti členstva.  Valná Hromada také zároveň stanoví, podle návrhu výboru, jak naložit se spolkovým jměním. Provedením administrativní a faktické likvidace pověří Valná hromada jednoho, či několik členů spolku.

 

V Dobříši  19. ledna 2011                                                               Návrh vypracovali a schválili                                                        (  potvrzení Min.vnitra ČR)                                                      ( v orig. pořízení podepsání stávajícího DISK)